2014-11-26

Diagnoza przed sprawdzianem

26 listopada uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu próbnego przygotowanego przez wydawnictwo Nowa Era.
Sprawdzian przeprowadzony był według nowej formuły i obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Wyniki posłużą nauczycielom do oceny stopnia przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego, a uczniom – do zweryfikowania posiadanej wiedzy i umiejętności oraz wykrycia obszarów wymagających dodatkowej pracy, a także do oswojenia się z formułą czekającego ich wkrótce sprawdzianu.