Konkurs "Najlepszy uczeń - sportowiec szkoły"

Przypominamy, że w naszej szkole od kilkunastu lat organizowany jest konkurs na "Najlepszego ucznia - Sportowca Szkoły Podstawowej" prowadzony w dwóch grupach wiekowych, w tym roku w kategoriach: roczniki 2006 - 2008 oraz 2003 - 2005, według regulaminu, który przypominamy poniżej. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zaproponować zmiany w regulaminie, prosimy o zgłaszanie ich do nauczycieli wychowania fizycznego do końca września.

 

 

 

Regulamin konkursu na najlepszego ucznia – sportowca

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Ustroniu Morskim

CELE KONKURSU:
- popularyzacja sportu w szkole i środowisku
zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych
wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów - sportowców szkoły
zachęcenie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy
- wyznacznik przydzielania stypendium motywacyjnego

TERMIN:
cały rok szkolny

ODPOWIEDZIALNI:
nauczyciele wychowania fizycznego

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
zdobycie przynajmniej 200 pkt. za udział w dowolnej (punktowanej) imprezie sportowej (kilku imprezach sportowych)
uczeń, który zdobędzie min. 200 pkt. za sport, otrzymuje dodatkowe punkty za wyniki w nauce i zachowanie na koniec roku szkolnego

II. PUNKTACJA:      

A) PUNKTACJA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (udział w Igrzyskach Sportowych lub Gimnazjadzie):

Lp.

IGRZYSKA SPORTOWE
(w ramach kalendarza SZS)

MIEJSCE - PUNKTY

UDZIAŁ 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI-XX

XXI - XXX

PUNKTY 

1.

SZKOLNE

50

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

15

10

2.

GMINNE

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

30

20

3.

POWIATOWE

200

190

180

160

150

130

110

100

90

80

70

50

40

4.

REJONOWE

500

450

400

350

300

250

200

180

150

120

100

80

60

6.

WOJEWÓDZKIE

1000

900

800

700

650

600

550

400

350

300

200

150

100

7.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE

1500

1300

1100

1000

950

900

850

800

750

700

650

500

300

8.

OGÓLNOPOLSKIE

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

900

700

500

 

B) PUNKTACJA ZA NAUKĘ I ZACHOWANIE:

za średnią ocen ze wszystkich przedmiotów:

1. wyższa niż 5,00

 - 200 pkt.

2. 5,00 - 4,75

 - 180 pkt.

3. 4,74 - 4,50

 - 160 pkt.

4. 4,49 - 4,00

 - 120 pkt.

5. 3,99 - 3,50

 -   80 pkt.

6. 3,49 - 3,00

 -   40 pkt.

7. 2,99 - 2,50

 -   20 pkt.

za zachowanie:

wzorowe - 100 pkt

bardzo dobre - 80 pkt

dobre - 60 pkt

poprawne - 40 pkt

C) ZA UDZIAŁ W INNYCH IMPREZACH SPORTOWYCH :
za udział w zawodach towarzyskich: 100 pkt. za miejsca I - III; 50 pkt. za pozostałe lokaty.
za pobicie rekordu szkoły 100 pkt.

D) PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
każdy zawodnik drużyny otrzymuje punkty jak za indywidualny udział w zawodach (miejsce drużyny decyduje o liczbie punktów)
 zawodnicy rezerwowi (z których nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów) otrzymują połowę punktów

 E) STRATY PUNKTOWE:
- uczeń traci taką ilość punktów, jaką mógłby zdobyć za zajęcie I miejsca w zawodach w których nie wziął udziału z własnej winy - bez usprawiedliwienia rodziców (opiekunów)
- jeśli w/w sytuacja powtórzy się trzykrotnie, uczeń zostaje wykreślony z konkursu

uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy poprawnego zachowania
za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty z konkursu (decyzję podejmuje opiekun UKS w porozumieniu z dyrektorem szkoły).