Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY - Bińkowska Anna
PEDAGOG SPECJALNY - Małetko Agnieszka

 

 Do zadań pedagoga należy: 
1) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli; 
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 
3) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
7) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 
8) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania; 
9) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki; 
10) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych i wychowawczych; 
11) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
12) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
13) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym i ogólnopolskim; 
14) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 
15) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.