Informacja o projekcie

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę większego zainteresowania wielu rodziców potrzebami edukacyjnymi swoich dzieci i pośrednio zwiększenie zaangażowania rodzin w życie szkoły oraz społeczności lokalnej.
Potrzeby te zdiagnozowano podczas zewnętrznego badania ewaluacji pracy szkoły w 2013 r. O potrzebie podjęcia takich działań przemawiają również wnioski z realizacji projektu "Szkoła Współpracy" 2013/2014 (protokoły z debat grup uczniów, rodziców i nauczycieli, a także wyniki ankiet). Multimedialna strona projektu wywodzi się z obserwacji nauczycieli - rodzice często zwracają uwagę na fakt, iż dzieci i młodzież często dużo lepiej radzą sobie z nowoczesnymi technologiami. Ww obserwacje i potrzeby stały się przyczynkiem do postawienia pytania: Dlaczego by nie spróbować rozwiązać te problemy jednocześnie? Tak zrodził się pomysł połączenia nowoczesności z dorobkiem pokoleń.
Projekt ma uczulić uczestników projektu na fakt, że warunkiem skutecznej komunikacji jest umiejętność wspólnego spędzania czasu, słuchania, rozmawiania oraz wspólnego rozwiązania problemów, a także umiejętność  budowania atmosfery zaufania bez względu na wiek i poglądy, budowania „czegoś” razem mimo różnic. Ponadto w dobie powszechnej globalizacji zauważa się coraz większe lekceważenie zasobów lokalnej społeczności, gdy tymczasem to multimedia powinny stać się katalizatorem dorobku pokoleń.
Cel projektu to zwiększenie wiedzy uczniów o historii społeczności lokalnej oraz nabycie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych przez rodziców. Cel pośredni - zwiększenie dialogu międzypokoleniowego.
Projekt realizuje zadania z zakresu edukacji i kultury, a dokładniej zadania mające na celu pogłębienie wiedzy o historii społeczności lokalnej i jej kultury. W projekcie wykorzystane zostaną nowe technologie, jako narzędzia zwiększające atrakcyjność warsztatów.
Projekt wywodzi się z idei utworzenia TANDEMÓW: uczeń wraz z rodzicem, dziadkiem itp. Każdy z nich stanowić będzie odrębną jakość, wspólnie zaś stworzą nową całość przy realizacji poszczególnych zadań projektowych. Dzieci będą uczyły rodziców nowych technologii, zaś rodzice czy dziadkowie będą źródłem wiedzy o historii rodziny czy społeczności lokalnej. Takie podejście do projektu to również sposób na międzypokoleniowy dialog.
Projekt zbudowany jest na pięciu FUNDAMENTACH:
I FUNDAMENT - warsztaty z historii społeczności lokalnej. Każdy z tandemów ma za zadanie zgłębić wiedzę o swej rodzinie i regionie.
II FUNDAMENT - warsztaty artystyczne. Każda z par przedstawi własną wizję drzewa genealogicznego, herbu czy rodzinnych portretów.
III FUNDAMENT - warsztaty fotograficzne. Obiektyw jako niemy świadek rodziny i ważnych miejsc.
IV FUNDAMENT- gry terenowe w oparciu lokalne zasoby kulturowe.
V FUNDAMENT - warsztaty multimedialne. Szkolenie z zakresu tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych.
Projekt umożliwi wszystkim uczestnikom aktywny w nich udział.
W ramach projektu zrealizowanych zostanie łącznie aż 170 godzin zajęć lekcyjnych wymienionych powyżej fundamentów.
Projekt zwieńczy uroczystość wraz z pokazem najciekawszych prezentacji, zdjęć i prac.