2024-03-06

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Członków UKS "Sokół"

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „SOKÓŁ”.
Zarząd UKS "Sokół" zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 marca 2024 r. (środa) Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia. Posiedzenie odbędzie się o godz. 17.15 (I termin), jeżeli w I terminie nie stawi się co najmniej połowa członków, II termin odbędzie się o godz. 17.30. Miejscem posiedzenia w I i II terminie będzie Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 8 – sala nr 7. Zapraszamy również osoby, które chciałyby zostać członkami UKS "Sokół ", wystarczy przyjść i wypełnić deklarację członkowską.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie i przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu za rok 2023, dyskusja.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi klubu – podjęcie uchwały.
6. Wybór nowego Zarządu UKS „Sokół”.
7. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
9. Zakończenie zebrania.