2024-05-08

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych prowadzonych przez Powiat Kołobrzeski na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej firmy VULCAN.

Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2024/2025, określonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, od 10 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Uwaga - tylko do 23 maja 2024 r. można złożyć wniosek w dwóch naszych szkołach:
w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu oraz
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie - w oddziale przygotowania wojskowego.

Krótszy okres składania wniosków wynika z faktu, iż kandydaci do ww. szkół zobowiązani są do udziału w sprawdzianach  umiejętności kierunkowych, tj. odpowiednio – sprawdzianu językowego w I LO Dwujęzycznym w Kołobrzegu oraz próbie sprawności fizycznej w oddziale przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Gościnie.

W Powiecie Kołobrzeskim rekrutacja do ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej:

https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.xhtml

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025:


1) od 10 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 możliwe będzie:

a) zakładanie konta i logowanie się do systemu elektronicznej rekrutacji pod adresem:

https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.xhtml

b) dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisanego przez rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły.


 

WAŻNE!

1) Po zalogowaniu się do systemu rekrutacji, kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe (spośród 11 szkół podanych w tabeli poniżej), przy czym w każdej wybranej szkole może wskazać dowolną liczbę klas (oddziałów) tzn. w każdej z trzech wybranych szkół można wybrać tyle klas (oddziałów), ile szkoła ma w swojej ofercie. Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności kandydat wybiera oddziały. Szkoła wybrana jako pierwsza to ta, do której najbardziej kandydat chce się dostać, ostatnia to ta, na której najmniej mu zależy. Dlaczego warto wskazać więcej niż jedną wymarzoną szkołę i jedną wymarzoną klasę? Ponieważ, w sytuacji, gdy kandydat wskaże tylko jedną klasę w jednej szkole, a liczba punktów okaże się niewystarczająca, dla systemu rekrutacji będzie niewidoczny i nie znajdzie się na listach zakwalifikowanych do przyjęcia. Warto zatem wskazać nawet trzy szkoły i wybrać większą liczbę klas, bowiem zawsze zwiększy to szanse kandydata na przyjęcie.

Aby złożyć wniosek w systemie po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć „Złóż wniosek”. Po złożeniu wniosku w systemie elektronicznym należy wydrukować wniosek. Wydrukowany wniosek, po podpisaniu przez rodziców, trzeba złożyć w szkole pierwszego wyboru (to ta szkoła, której oddział jest we wniosku wskazany jako pierwszy – preferowany przez kandydata).

2) od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godziny 15:00 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru m.in. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3) 18 lipca 2024 r. godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4) od 12 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godziny 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, tzn. - kandydat dostarcza do szkoły oryginały wymaganych dokumentów.

System nie obejmuje szkół z terenu innych powiatów. Co do szczegółowych zasad rekrutacji do poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat Kołobrzeski (wymagane dokumenty i terminy ich dostarczenia; badania lekarskie do szkół kształcących w zawodzie; umowa o pracę z pracodawcą praktycznej nauki zawodu dla kandydatów do klas pierwszych wielozawodowych branżowych szkół I stopnia) należy osobiście skontaktować się z wybraną szkołą lub sprawdzić na stronie internetowej szkoły, jakie dokumenty wymagane są od kandydata.

 

 

 

Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Kołobrzeskiego, w których można ubiegać się o miejsce w roku szkolnym 2024/2025:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Profile/zawody

1.

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu w Kołobrzegu

liceum ogólnokształcące

humanistyczno-psychologiczno-medialny

politechniczny

biologiczno-chemiczny

2.

Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu w Kołobrzegu

technikum

technik informatyk

3.

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

szkoła branżowa I stopnia

wielozawodowy

wielozawodowy

wielozawodowy

4.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

liceum ogólnokształcące

humanistyczno-społeczno-prawny

biologiczno-chemiczny

matematyczno-fizyczno-informatyczny

5.

Technikum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

technikum

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik reklamy

technik organizacji turystyki

technik programista /technik informatyk

6.

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

technikum

technik ekonomista /technik rachunkowości

7.

Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

technikum

technik hotelarstwa

8.

Technikum Transportowe w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

technikum

technik logistyk

9.

Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

technikum

technik nawigator morski

technik mechanik okrętowy / technik elektroautomatyk okrętowy

10.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

liceum ogólnokształcące

oddział przygotowania wojskowego

policja / straż graniczna/ straż pożarna

11.

Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

technikum

technik lotniskowych służb operacyjnych