Regulamin konkursu literackiego

Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

 

zaprasza do wzięcia udziału w XII edycji konkursu literackiego

 

Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią

 

Cele konkursu:

 

  • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
  • popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i  młodzieży,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

Adresaci konkursu:

 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zasady uczestnictwa:

 

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd
    niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w dowolnej formie.
  • Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w  przypadku utworów poetyckich maksymalnie 3 utwory.
  • Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i  numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Termin składania prac:

 

Prace należy składać do 20 października 2014r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim bądź przesłać pocztą na adres – Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 8, 78 -111 Ustronie Morskie z dopiskiem „konkurs literacki”.

Kryteria oceniania:

 

  • twórczy charakter utworu,
  • poprawność stylistyczna i językowa.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Uczestnik konkursu (rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych i statystycznych.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do 3 listopada 2014r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – szkola.ustronie-morskie.pl

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną (zs-ustroniemorskie@wp.pl) lub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich w biuletynie konkursowym i na stronie internetowej szkoły.