Regulamin XIII edycji konkursu literackiego

Zespół Szkół w Ustroniu  Morskim
 
zaprasza  do wzięcia udziału
 
w XIII edycji konkursu literackiego

Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią


Cele konkursu:

·zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
·popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,
·rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

Adresaci konkursu : 

uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjalnych.

Zasady uczestnictwa : 

·Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w dowolnej formie.

·Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w przypadku utworów poetyckich maksymalnie 3 utwory.

·Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem).Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji  identyfikującej jej autora.

Termin składania prac: 

Prace należy składać do 25 października 2015r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim bądź przesłać pocztą na adres – Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 8,
78-111 Ustronie Morskie z dopiskiem „konkurs literacki”.

 Kryteria oceniania: 

·twórczy charakter utworu,
·poprawność stylistyczna i językowa. 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystywania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji. Uczestnik konkursu (rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych i statystycznych.
Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa. 

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do 6 listopada 2015r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – http://szkola.ustronie-morskie.pl 

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną
(zs-ustroniemorskie@wp.pllub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich w biuletynie konkursowym i na stronie internetowej szkoły.