Regulamin XIV edycji konkursu literackiego

Zespół Szkół w Ustroniu  Morskim

zaprasza  do wzięcia udziału 

w XIV edycji konkursu literackiego 

Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią

  

Cele konkursu:
• zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
• popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

 

Adresaci konkursu : 

uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjalnych.

Zasady uczestnictwa : 

·Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w dowolnej formie.

·Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w przypadku utworów  poetyckich  maksymalnie 3 utwory.

·Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem).Do pracy należy  dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji  identyfikującej jej autora.

Termin składania prac: 

Prace należy składać do 25 października 2016r.w sekretariacie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim bądź przesłać pocztą na adres – Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 8,  78-111 Ustronie Morskie z dopiskiem „konkurs literacki”.

Kryteria oceniania: 

·twórczy charakter utworu,

·poprawność stylistyczna i językowa.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystywania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji. Uczestnik konkursu (rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu ,wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych i statystycznych.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do 7 listopada 2016r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – http://szkola.ustronie-morskie.pl

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną (zs-ustroniemorskie@wp.pllub na płycie w celu opublikowania ich w biuletynie konkursowym i na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy