1949-1960

Lata 1949-51

 

W okresie tym nie była prowadzona kronika szkolna. Szkoła nadal bardzo aktywnie pracuje w środowisku, prowadzi ożywioną działalność kulturalną.

 

 Rok 1951/52

 

Obowiązki kierownika szkoły przejmuje Zdzisław Mękarski, szkoła staje się szkołą zbiorczą. Do klas starszych uczęszczają uczniowie z Kukinki i Rusowa. W Ustroniu zostaje powołana Międzyszkolna Organizacja Związkowa ZNP.

 

 Rok 1952/53

 

Po raz pierwszy uczniowie brali udział w powiatowych i wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

 

 Rok 1953/54

 

W czerwcu odbyły się po raz pierwszy egzaminy końcowe kl. VII. Egzaminy wypadły pomyślnie, 82% uczniów kI. VII podjęło naukę w szkołach ponadpodstawowych.

 

 Rok 1954/55

 

W związku z powołaniem kier. Z. Mękarskiego do wojska funkcję kierownika szkoły pełni przez 3 miesiące Z. Ślizień, a potem M. Kulikow. Szkoła uzyskuję jedną izbę lekcyjną - zostaje zlikwidowana kancelaria szkoły.

 

 Rok 1955/56

 

Ze względu na powiększającą się ilość oddziałów przydzielono szkole jedną izbę lekcyjną w budynku przy ul. B. Chrobrego 24. W tym roku w szkole odbywają praktykę uczennice Liceum Pedagogicznego z Koszalina i Bydgoszczy.

 

 Rok 1956/57

 

Nauka odbywa się w trzech budynkach i sześciu izbach lekcyjnych. Nauczyciele szkoły Borowiec i Mękarski otrzymują funkcje instr. metodycznych. Powstała Szkoła Wieczorowa dla Pracujących, do której uczęszczało 9 osób. Nastąpiły zmiany w pracy związkowej. Zlikwidowane zostały MOZ-y, w miejsce, których powstały "Ogniska". Nauczyciele tutejszej szkoły zostali przydzieleni do ogniska w Dygowie.

 

 Rok 1957/58

 

Z powodu dużej ilości dzieci w Sianożętach została utworzona „szkoła eksponowana”, kierownikiem szkoły został S. Michałowski.

 

 Rok 1958/59

 

Biorąc pod uwagę bardzo złe warunki lokalowe szkoły, społeczeństwo Ustronia wystąpiło z inicjatywą budowy nowego obiektu szkolnego. Inicjatywa zyskała poparcie władz administracyjnych, oświatowych i organizacji społeczno-politycznych.

 

Fundatorem szkoły „Pomnika 1000-Iecia” zobowiązał się być WZGS w Koszalinie. Plac pod budowę szkoły wybrano przy ul. Wojska Polskiego 8. Plac miał wielkość 2 ha ziemi, w skład, którego weszły: działka szkolna, część pola p. Wietrzykowskiego i p. Solarczyka.

 

 Rok 1959/60

 

W czerwcu 1960 roku odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego pod Szkolę Tysiąclecia. Uroczystość, na którą tak długo czekali nauczyciele dzieci i ich rodzice, odbyła się na placu budowy, a jej przebieg na długo pozostał w pamięci społeczności Ustronia Morskiego.