2018-11-04

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM STOWARZYSZENIA DLA CZŁONKÓW UKS „SOKÓŁ”.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM STOWARZYSZENIA DLA CZŁONKÓW UKS „SOKÓŁ”.

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” zawiadamia, że zwołuje na dzień 14 listopada 2018 roku (środa) Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia. Posiedzenie odbędzie się o godzinie 16.30 (I termin), jeżeli w I terminie nie stawi się co najmniej połowa członków, II termin odbędzie się o godz. 16.45. Miejscem posiedzenia w I i II terminie będzie Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim – sala nr 7, ul. Wojska Polskiego 8.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności klubu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi klubu – podjęcie uchwał.
6. Zmiany w składzie osobowym zarządu.
7. Wolne wnioski, sprawy różne – m. in. Regulamin Konkursu na Najlepszego ucznia – sportowca Szkoły Podstawowej – podjęcie uchwały.
8. Zakończenie zebrania.