2021-05-17

Powrót do szkoły – wytyczne sanitarne

 Powrót do zajęć stacjonarnych jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.  Wytyczne MEiN, MZ i GIS to zaktualizowane zalecenia, które obowiązywały od września 2020 roku.  Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. 

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.